Happy birthday Nala!

My little puppy girl turned 12 yesterday!